โลโก้
สำนักงานจริยธรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต
Research Ethics Office
ปรับขนาดตัวอักษร
ก-  ก ก+
| ปรับโทนสี
C C C
ประวัติความเป็นมา

              สำนักงานจริยธรรมการวิจัย จัดตั้งขึ้นด้วยความตระหนักถึงความสำคัญในการพิทักษ์สิทธิ และสวัสดิภาพของผู้เข้าร่วมการวิจัยที่ ซึ่งได้เข้าร่วมการวิจัยที่ดำเนินการภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย  การดำเนินการวิจัยดังกล่าวเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรมการวิจัยที่ยอมรับในระดับสากล และจรรยาบรรณของนักวิจัยที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รวมทั้งเป็นที่ยอมรับตาม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย  อันจะส่งผลให้งานวิจัยของมหาวิทยาลัยมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และได้รับความเชื่อมั่นจากบุคคลทั่วไปในสังคมที่จะเป็นผู้เข้าร่วมการวิจัยโดยสำนักงานจริยธรรมการวิจัยมีหน้าที่หลัก คือ ออกหนังสือรับรองจริยธรรมการวิจัย ให้กับอาจารย์ และนักวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต ตรวจสอบข้อเสนอโครงร่างการวิจัยที่มีพื้นฐานทางการวิจัยที่ถูกต้อง และตรวจสอบระเบียบวิธีวิจัย หรือวิธีดำเนินการวิจัย ว่ามีจริยธรรมงานวิจัยในการดำเนินการใดๆ กับอาสาสมัครถูกต้องตามหลักสากล  ด้วยความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดตั้ง “สำนักงานจริยธรรมการวิจัย” ให้อยู่ภายใต้ฝ่ายวิชาการ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561