โลโก้
สำนักงานจริยธรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต
Research Ethics Office
ปรับขนาดตัวอักษร
ก-  ก ก+
| ปรับโทนสี
C C C
ปรัชญา วิศัยทัศน์

วิสัยทัศน์

 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยรังสิต

มุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน

ให้ถูกต้องตามหลักจริยธรรม และได้มาตรฐานสากล

 

พันธกิจ

 

เพื่อส่งเสริมให้ได้งานวิจัยที่มีคุณค่า และถูกต้องตามหลักจริยธรรมเพื่อปกป้อง

พิทักษ์สิทธิและความปลอดภัยทั้งกายและใจของอาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการวิจัย