โลโก้
สำนักงานจริยธรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต
Research Ethics Office
Contact
Calendar Human Ethics Committees Of Rangsit University
April

กำหนดการประชุม Full Board

ครั้งที่ 1/2562 วันพุธที่ 3 เมษายน 2562

อาคาร อาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) ห้อง 5-504

 

May

กำหนดการประชุม Full Board

ครั้งที่ 2/2562 วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562

อาคาร อาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) ห้อง 5-504

July

กำหนดการประชุม Full Board

ครั้งที่ 3/2562 วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562

อาคาร อาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) ห้อง 5-504

January

กำหนดการประชุม Full Board

ครั้งที่ 4/2562 วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562

อาคาร อาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) ห้อง 5-504

September

กำหนดการประชุม Full Board

ครั้งที่ 5/2562 วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562

อาคาร อาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) ห้อง 5-504

October

กำหนดการประชุม Full Board

ครั้งที่ 6/2562 วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562

อาคาร อาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) ห้อง 5-504

November

กำหนดการประชุม Full Board

ครั้งที่ 7/2562 วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562

อาคาร อาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) ห้อง 5-504

December

กำหนดการประชุม Full Board

ครั้งที่ 8/2562 วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562

อาคาร อาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) ห้อง 5-504

bursa escort bursa escort