โลโก้
สำนักงานจริยธรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต
Research Ethics Office
Animal Ethics Committees

คณะกรรมการการกำกับและดูแลให้ผู้ใช้สัตว์ปฏิบัติตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

1.

รองศาสตราจารย์ ดร.กานดา ว่องไวลิขิต

ประธานกรรมการ

2.

รองศาสตราจารย์ ดร.ธรรมศักดิ์  รุจิระยรรยง

กรรมการ

3.

ดร.ภก.ทิพย์สุชน  เอี่ยมสอาด

กรรมการ

4.

ดร.ภก.ธเนศ เฟื่องฟู

กรรมการ

5.

ดร.ศิรดา  รังษีสันติวานนท์

กรรมการ

6.

ดร.อรพรรณ วจนขจรไกร

กรรมการ

7.

ดร.ชีพสุมน วิบูลย์วรกุล

กรรมการ

8.

อาจารย์พิมพ์วิภา เอื้อศิลามงคล

กรรมการ

9.

ดร.วัชระ จงสา

กรรมการ

10.

ดร.วรชาติ  เฉิดชมจันทร์

กรรมการ

11.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อังสนา  โยธินารักษ์

กรรมการ

12.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสาน  ตั้งยืนยงวัฒนา

กรรมการ

13.

ทันตแพทย์ ณัฐวุฒิ  ศุภชวโรจน์

กรรมการ

14.

อาจารย์ณัฐพงศ์ ด่านธนวัฒน์

กรรมการ

15.

ดร.วันทิกา  เครือน้ำคำ

กรรมการและเลขานุการ

16.

นางสาวอลิสา ยวงนุ่น

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

          อำนาจหน้าที่:

          1) คณะกรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี

          2) กำหนดรายละเอียด แนวทางปฏิบัติในการใช้ และการเลี้ยงสัตว์เพื่องานวิจัย ให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณการใช้สัตว์ฯ

          3) พิจารณาและตรวจสอบโครงการวิจัยที่มีการใช้สัตว์ในงานวิจัย งานทดสอบ งานสอน และงานผลิตชีววัตถุ

          4) ติดตามกำกับดูแลการใช้สัตว์ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติต่อสัตว์โดยถูกต้องตามมาตรฐานและจรรยาบรรณการใช้สัตว์

          5) จัดให้มีการสอน การอบรม การประชุมทางวิชาการ เพื่อให้และเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการใช้สัตว์แก่ นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ที่ใช้สัตว์ และพนักงานเลี้ยงสัตว์ เพื่อให้สามารถดำเนินการตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์ฯ ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

bursa escort bursa escort