โลโก้
สำนักงานจริยธรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต
Research Ethics Office
ปรับขนาดตัวอักษร
ก-  ก ก+
| ปรับโทนสี
C C C
คณะกรรมการจริยธรรมในคน

       

               เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 43 แห่ง พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 จึงให้แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ดังต่อไปนี้ 

 

1.

นพ.ศุภชัย  คุณารัตนพฤกษ์

รองอธิการบดี

ประธานกรรมการ

2.

รศ.ดร.พงษ์จันทร์  อยู่แพทย์

คณะวิทยาศาสตร์

รองประธานกรรมการ

3.

ดร.เฉลิมพร  เย็นเยือก

คณะบริหารธุรกิจ

รองประธานกรรมการ

4.

รศ.ดร.วริยา  ชินวรรณโน

มหาวิทยาลัยมหิดล

กรรมการภายนอก

5.

รศ.ดร.สุณีย์  กัลยะจิตร

มหาวิทยาลัยมหิดล

กรรมการภายนอก

6.

รศ.พิพัฒน์  ลักษมีจรัลกุล

มหาวิทยาลัยมหิดล

กรรมการภายนอก

7.

ศ.พญ.ชุติมา ศิริกุลชยานนท์

วิทยาลัยแพทยศาสตร์

กรรมการ

8.

ศ.ทพญ. ละอองทอง  วัชราภัย

วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์

กรรมการ

9.

ศ.ทพญ. ใจนุช  จงรักษ์

วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์

กรรมการ

10.

ศ.คลินิค นพ. วิจิตรศักดิ์  โชลิตกุล

วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์

กรรมการ

11.

รศ.นพ. ธนสิทธิ์  เสรีรัตน์

วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์

กรรมการ

12.

ดร.ธนภัทร  ทรงศักดิ์

วิทยาลัยเภสัชศาสตร์

กรรมการ

13.

ผศ.ดร.สุชาดา  จงรุ่งเรืองโชค

วิทยาลัยเภสัชศาสตร์

กรรมการ

14.

ดร.ภญ.ดวงใจ  ดวงฤทธิ์

วิทยาลัยเภสัชศาสตร์

กรรมการ

15.

ดร.ภญ.สุคนธา  หาสาสน์ศรี

วิทยาลัยเภสัชศาสตร์

กรรมการ

16.

ศ.นพ.วรชัย  ศิริกุลชยานนท์

คณะวิทยาศาสตร์

กรรมการ

17.

รศ.ดร.ทัศนีย์  ปัญจานนท์

คณะวิทยาศาสตร์

กรรมการ

18.

รศ.ปัญญา  มณีจักร

คณะวิทยาศาสตร์

กรรมการ

19.

ผศ.ดร.ปรานอม  ขาวเมฆ

คณะวิทยาศาสตร์

กรรมการ

20.

ผศ.อรพรรณ  ทองประสงค์

คณะวิทยาศาสตร์

กรรมการ

21.

ผศ.ดร.วนิดา  พงศ์สถาพร

คณะวิทยาศาสตร์

กรรมการ

22.

ผศ.ทนพ.พิศิษฐ์  นามจันทรา

คณะเทคนิคการแพทย์

กรรมการ

23.

รศ.ดร.กาญจนา  สุริยะพรหม

คณะเทคนิคการแพทย์

กรรมการ

24.

ผศ.อังสนา  โยธินารักษ์

คณะเทคนิคการแพทย์

กรรมการ

25.

ผศ.ดร.เฟื่องฉัตร  จรินทร์ธนันต์

คณะเทคนิคการแพทย์

กรรมการ

26.

ผศ.ดร.อำภาพร  นามวงศ์พรหม

คณะพยาบาลศาสตร์

กรรมการ

27.

ผศ.ดร.น้ำอ้อย  ภักดีวงศ์

คณะพยาบาลศาสตร์

กรรมการ

28.

ผศ.ศิริวรรณ  วาสุกรี

วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัล

และเทคโนโลยีสารสนเทศ

กรรมการ

29.

ผศ.ดร.ฐิติ  วิทยสารณะ

วิทยาลัยนิเทศศาสตร์

กรรมการ

30.

ผศ.ดร.สรพงษ์  วงศ์ธีระธรณ์

วิทยาลัยนิเทศศาสตร์

กรรมการ

31.

รศ.ดร.วิบูลย์  ตระกูลฮุ้น

วิทยาลัยดนตรี

กรรมการ

32.

ผศ.ดร.มงคล  เทียนประเทืองชัย

คณะนิติศาสตร์

กรรมการ

33.

อ.รพีพร  สายสงวน

คณะนิติศาสตร์

กรรมการ

34.

ผศ.ดร. สัญญพงศ์ ลิ่มประเสริฐ

คณะนิติศาสตร์

กรรมการ

35.

ผศ.ดร.พัฒน์  พิสิษฐเกษม

คณะบริหารธุรกิจ

กรรมการ

36.

ดร.สุมาลี  สว่าง

คณะบริหารธุรกิจ

กรรมการ

37.

ผศ.สุพัตรา ราษฎร์ศิริ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

กรรมการ

38.

ผศ.กฤตพร  ลาภพิมล

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

กรรมการ

39.

ผศ.ดนยา  เซี่ยววัฒกี

คณะศิลปะและการออกแบบ

กรรมการ

40.

ผศ.โลจนา  มะโนทัย

คณะศิลปะและการออกแบบ

กรรมการ

41.

ดร.กัณฐวุฒิ  บุญมี        

คณะเทคโนโลยีชีวภาพ

กรรมการ

42.

ดร.ณัฏฐิกา  นาคเพชร   

คณะกายภาพบำบัด

กรรมการ

43.

ดร.บุศรา  ชินสงคราม

คณะกายภาพบำบัด

กรรมการ

44.

ดร.กิติมา รงค์สวัสดิ์

คณะกายภาพบำบัด

กรรมการ

45.

ผศ.ดร.สุพินดา  เลิศฤทธิ์

คณะศึกษาศาสตร์

กรรมการ

46.

รศ.ดร.ธรรมวิทย์  เทอดอุดมธรรม

สถาบันอาชญาวิทยาและ

การบริหารงานยุติธรรม

กรรมการ

47.

ดร.ศุภกร  ปัญญฤทธิ์

สถาบันอาชญาวิทยาและ

การบริหารงานยุติธรรม

กรรมการ

48.

อ.ปรีชา  กิตติไพศาลศิลป์

สถาบันการทูตและการต่างประเทศ

กรรมการ

49.

พล.ท.ดร.ศุภกฤต  อริยะปรีชา

สถาบันการบิน

กรรมการ

50.

ผศ.ปรานม  ดีรอด

ศูนย์กีฬาและสุขภาพ

กรรมการ

51

นายวุฒิศักดิ์  อยู่จำนงค์

เจ้าหน้าที่

กรรมการและเลขานุการ

 

อำนาจหน้าที่

 

1. คณะกรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี

2. พิจารณาโครงการวิจัยที่เสนอให้พิจารณา ทั้งทางด้านระเบียบวิธีวิจัย ด้านจริยธรรมรวมทั้ง ประสบการณ์ผู้วิจัยใน กระบวนการดำเนินการวิจัย

3. ทบทวนรายงานความก้าวหน้าของการวิจัยในช่วงเวลาที่เหมาะสมกับความเสี่ยงต่อผู้มีส่วนร่วม ในการวิจัยไม่น้อยกว่าหนึ่งครั้งต่อปี นอกจากนี้คณะกรรมการ มีสิทธิเข้าไปสังเกตกระบวนการ ให้ความยินยอมของผู้มีส่วนร่วม ในการวิจัย กระบวนการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ์และสวัสดิภาพของผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย

4. ให้ยุติการดำเนินการโครงการวิจัยชั่วคราว (Suspension) หรือเพิกถอนการอนุมัติ (Withdrawal) หรือยุติ โครงการวิจัยก่อนกำหนด (Termination) ในกรณีที่โครงการวิจัยอาจทำให้ผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย มีความเสี่ยง มากกว่าที่คาดไว้ หรือการไม่ปฏิบัติตามหลักจริยธรรมอย่างร้ายแรง และ/หรือ อย่างต่อเนื่อง หรือการไม่ปฏิบัติ ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการ อย่างร้ายแรง และ/หรือ อย่างต่อเนื่อง ในการตัดสินดังกล่าวต้องทำเป็นมติ ของการประชุมคณะกรรมการฯ ที่มีองค์ประชุมครบ และมีการบันทึกผล การพิจารณาเป็นหลักฐาน

5. จำกัดหรือระงับการดำเนินโครงการวิจัยบางส่วน (Restriction) ในกรณีที่ผู้วิจัยไม่ปฏิบัติตามหลักการจริยธรรม หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการ ต่อเมื่อผู้วิจัยได้ปฏิบัติเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงจะอนุมัติให้ดำเนินการต่อได้