โลโก้
สำนักงานจริยธรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต
Research Ethics Office
Human Ethics Committees

 เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ    มีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 43 แห่ง พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 จึงให้แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ดังต่อไปนี้

 

1.

นพ. ศุภชัย  คุณารัตนพฤกษ์

รองอธิการบดี

ประธานกรรมการ

2.

ผศ.ดร. ปานันท์  กาญจนภูมิ

คณะวิทยาศาสตร์

รองประธานกรรมการ

3.

ดร. ปิยะรัตน์  จันทรยุคล

คณะบริหารธุรกิจ

รองประธานกรรมการ

4.

รศ.ดร. วริยา  ชินวรรณโน

มหาวิทยาลัยมหิดล

กรรมการภายนอก

5.

รศ.ดร. สุณีย์  กัลยะจิตร

มหาวิทยาลัยมหิดล

กรรมการภายนอก

6.

รศ. พิพัฒน์  ลักษมีจรัลกุล

มหาวิทยาลัยมหิดล

กรรมการภายนอก

7.

ศ.พญ. ชุติมา ศิริกุลชยานนท์

วิทยาลัยแพทยศาสตร์

กรรมการ

8.

ศ.ทพญ. ละอองทอง  วัชราภัย

วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์

กรรมการ

9.

รศ.ทพ.ดร. ไกรสร ทรัพยะโตษก

วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์

กรรมการ

10.

ผศ.ดร.ภก. ธนภัทร  ทรงศักดิ์

วิทยาลัยเภสัชศาสตร์

กรรมการ

11.

ภก. ประทีป  ติยะปัญจนิตย์

วิทยาลัยเภสัชศาสตร์

กรรมการ

12.

ผศ.ดร. สุชาดา  จงรุ่งเรืองโชค

วิทยาลัยเภสัชศาสตร์

กรรมการ

13.

ดร.ภญ. ดวงใจ  ดวงฤทธิ์

วิทยาลัยเภสัชศาสตร์

กรรมการ

14.

ดร.ภญ. สุคนธา  หาสาสน์ศรี

วิทยาลัยเภสัชศาสตร์

กรรมการ

15.

ศ.นพ. วรชัย  ศิริกุลชยานนท์

คณะวิทยาศาสตร์

กรรมการ

16.

รศ.ดร. พงษ์จันทร์  อยู่แพทย์

คณะวิทยาศาสตร์

กรรมการ

17.

รศ.ดร. ทัศนีย์  ปัญจานนท์

คณะวิทยาศาสตร์

กรรมการ

18.

รศ. ปัญญา  มณีจักร

คณะวิทยาศาสตร์

กรรมการ

19.

ผศ.ดร. ปรานอม  ขาวเมฆ

คณะวิทยาศาสตร์

กรรมการ

20.

ผศ. อรพรรณ  ทองประสงค์

คณะวิทยาศาสตร์

กรรมการ

21.

ผศ.ดร. วนิดา  พงศ์สถาพร

คณะวิทยาศาสตร์

กรรมการ

22.

ผศ.ทนพ. พิศิษฐ์  นามจันทรา

คณะเทคนิคการแพทย์

กรรมการ

23.

รศ.ดร. กาญจนา  สุริยะพรหม

คณะเทคนิคการแพทย์

กรรมการ

24.

ผศ. อังสนา  โยธินารักษ์

คณะเทคนิคการแพทย์

กรรมการ

25.

ดร. ปรียาภรณ์ โมนะตระกูล ศรีเพียร

คณะเทคนิคการแพทย์

กรรมการ

26.

ผศ.ดร. อำภาพร  นามวงศ์พรหม

คณะพยาบาลศาสตร์

กรรมการ

27.

ผศ.ดร. น้ำอ้อย  ภักดีวงศ์

คณะพยาบาลศาสตร์

กรรมการ

28.

ผศ. ศิริวรรณ  วาสุกรี

วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัล

และเทคโนโลยีสารสนเทศ

กรรมการ

29.

ดร. สุมามาลย์  ปานคำ

 

วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัล

และเทคโนโลยีสารสนเทศ

กรรมการ

30.

ผศ. ดร. สมชาย  เล็กเจริญ

วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัล

และเทคโนโลยีสารสนเทศ

กรรมการ

31.

ผศ.ดร. ฐิติ  วิทยสารณะ

วิทยาลัยนิเทศศาสตร์

กรรมการ

32.

ผศ.ดร. สรพงษ์  วงศ์ธีระธรณ์

วิทยาลัยนิเทศศาสตร์

กรรมการ

33.

รศ.ดร. วิบูลย์  ตระกูลฮุ้น

วิทยาลัยดนตรี

กรรมการ

34.

ผศ.ดร. มงคล  เทียนประเทืองชัย

คณะนิติศาสตร์

กรรมการ

35.

ผศ.ดร. สัญญพงศ์ ลิ่มประเสริฐ

คณะนิติศาสตร์

กรรมการ

36.

ดร. เฉลิมพร  เย็นเยือก

คณะบริหารธุรกิจ

กรรมการ

37.

ดร. ไปรยา   ทีปต์ศิริ

คณะบริหารธุรกิจ

กรรมการ

38.

ดร. บุษกริน  นิติวงศ์

คณะบริหารธุรกิจ

กรรมการ

39.

ดร. สุมาลี  สว่าง

คณะบริหารธุรกิจ

กรรมการ

40.

ผศ. สุพัตรา ราษฎร์ศิริ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

กรรมการ

41.

ผศ. กฤตพร  ลาภพิมล

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

กรรมการ

42.

ผศ. ดนยา  เซี่ยววัฒกี

วิทยาลัยการออกแบบ

กรรมการ

43.

ผศ. โลจนา  มะโนทัย

วิทยาลัยการออกแบบ

กรรมการ

44.

ดร. กัณฐวุฒิ  บุญมี       

คณะเทคโนโลยีชีวภาพ

กรรมการ

45.

ดร. ณัฏฐิกา  นาคเพชร  

คณะกายภาพบำบัดและ

เวชศาสตร์การกีฬา

กรรมการ

46.

ดร. บุศรา  ชินสงคราม

คณะกายภาพบำบัดและ

เวชศาสตร์การกีฬา

กรรมการ

47.

ดร. กิติมา รงค์สวัสดิ์

คณะกายภาพบำบัดและ

เวชศาสตร์การกีฬา

กรรมการ

48.

ดร. เบญจรัตน์  แสงทอง

คณะกายภาพบำบัดและ

เวชศาสตร์การกีฬา

กรรมการ

49.

ผศ.ดร. สุพินดา  เลิศฤทธิ์

วิทยาลัยครูสุริยเทพ

กรรมการ

50.

รศ.ดร. ธรรมวิทย์  เทอดอุดมธรรม

คณะอาชญาวิทยาและ

การบริหารงานยุติธรรม

กรรมการ

51

พล.ท.ดร. ศุภกฤต  อริยะปรีชา

สถาบันการบิน

กรรมการ

52.

ดร. บุญศรี  ชีวะกำจร

วิทยาลัยนานาชาติ

กรรมการ

53.

ดร. รพีพรรณ  เพชรอนันต์กุล

คณะศิลปศาสตร์

กรรมการ

54.

ผศ.ดร. อุบล  สรรพัชญพงษ์

สถาบันภาษาอังกฤษ

กรรมการ

55.

ผศ.ดร. วิชญาณี  โอชา

สถาบันการทูตและการต่างประเทศ

กรรมการ

56.

นายวุฒิศักดิ์  อยู่จำนงค์

เจ้าหน้าที่

กรรมการและเลขานุการ

 

 

 

 

อำนาจหน้าที่

          1. คณะกรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี

          2. ทบทวนพิจารณาโครงการวิจัยเพื่อรับรองก่อนเริ่มดำเนินการ ของโครงการวิจัยใหม่ที่เสนอมาทั้ง                        ทางด้านวิชาการ ด้านจริยธรรมรวมทั้ง ประสบการณ์ผู้วิจัยใน ระเบียบวิธีวิจัย โดยคำนึงถึงประโยชน์ของอาสาสมัครชุมชน กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ

3. ทบทวนพิจารณา รายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัยที่กำลังดำเนินการอยู่ ตรวจเยี่ยมการดำเนินการวิจัย

4. สังเกตกระบวนการให้ความยินยอมของผู้มีส่วนในการวิจัย  กระบวนการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและ                  สวัสดิภาพของผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย

5. ให้ยุติการดำเนินการโครงการวิจัยชั่วคราว (Suspension) หรือเพิกถอนการอนุมัติ (Withdrawal) ใบรับรองหรือยุติ โครงการวิจัยก่อนกำหนด (Termination) ในกรณีที่โครงการวิจัยอาจทำให้ผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย มีความเสี่ยง มากกว่าที่คาดไว้ หรือการไม่ปฏิบัติตามหลักจริยธรรมอย่างร้ายแรง และ/หรือ อย่างต่อเนื่อง หรือการไม่ปฏิบัติ                    ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการ อย่างร้ายแรง และ/หรือ อย่างต่อเนื่อง ในการตัดสินดังกล่าวต้องทำเป็นมติ ของการประชุมคณะกรรมการฯ ที่มีองค์ประชุมครบ และมีการบันทึกผล การพิจารณาเป็นหลักฐาน      

           

bursa escort bursa escort