โลโก้
สำนักงานจริยธรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต
Research Ethics Office
ปรับขนาดตัวอักษร
ก-  ก ก+
| ปรับโทนสี
C C C
แบบฟอร์มดาวน์โหลด
เอกสารอื่นๆ
ลำดับ รายการเอกสาร อัพเดรตล่าสุด โหลดแล้ว/คน ดาวน์โหลด
1 RSU-ERB.022e Adverse Event Report 03 ส.ค. 2563 50
2 RSU-ERB.021e MATERIAL TRANSFER AGREEMENT 02 ส.ค. 2563 31
3 RSU-ERB.023 แบบรับทราบเงื่อนไขการตีพิมพ์ผลงานวิจัยที่ได้รับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน 27 ส.ค. 2562 41
สำหรับต่ออายุหรือปิดโครงการ
ลำดับ รายการเอกสาร อัพเดรตล่าสุด โหลดแล้ว/คน ดาวน์โหลด
1 RSU-ERB.011 บันทึกข้อความนำส่งโครงการวิจัยเพื่อขอต่ออายุหรือปิดโครงการ 16 ก.ค. 2563 22
2 RSU-ERB.012 แบบติดตามผลการดำเนินการวิจัยประจำปีและขอต่ออายุเอกสารรับรอง (ต่ออายุโครงการวิจัยในคน) 16 ก.ค. 2563 10
3 RSU-ERB013 แบบสรุปผลโครงการวิจัยและแจ้งปิดโครงการวิจัย (ปิดโครงการวิจัยในคน) 16 ก.ค. 2563 29
หลังจากได้รับการรับรองโครงการวิจัยในคน
ลำดับ รายการเอกสาร อัพเดรตล่าสุด โหลดแล้ว/คน ดาวน์โหลด
1 RSU-ERB.008 บันทึกข้อความนำส่งโครงการวิจัยที่ขอปรับหลังได้รับ COA แล้ว 16 ก.ค. 2563 41
2 RSU-ERB.009 แบบฟอร์มการขอปรับเปลี่ยนโครงการวิจัยที่ได้รับการรับรองแล้ว (Protocol Amendment) 16 ก.ค. 2563 35
3 RSU-ERB.010 แบบฟอร์มรายงานการเบี่ยงเบนโครงการวิจัยที่ได้รับการรับรองแล้ว (Protocol Deviation Report) 16 ก.ค. 2563 22
ระหว่างการพิจารณารับรองโครงการวิจัยในคน
ลำดับ รายการเอกสาร อัพเดรตล่าสุด โหลดแล้ว/คน ดาวน์โหลด
1 RSU-ERB.006 บันทึกข้อความนำส่งโครงการวิจัยที่แก้ไขแล้ว 06 ส.ค. 2563 266
2 RSU-ERB.007 แบบฟอร์มการปรับแก้ไขโครงการวิจัย 16 ก.ค. 2563 262
สำหรับโครงการใหม่ที่ยื่นขอรับการพิจารณา
ลำดับ รายการเอกสาร อัพเดรตล่าสุด โหลดแล้ว/คน ดาวน์โหลด
1 เอกสารแนะนำการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน 15 ก.ค. 2563 696
2 RSU-ERB.001 บันทึกข้อความนำส่งโครงการวิจัยเพื่อขอใบรับรอง (ส่งครั้งแรก) 21 ก.ค. 2563 586
3 RSU-ERB.001-S บันทึกข้อความนำส่งโครงการวิจัย สำหรับโครงการของนักศึกษา 15 ก.ค. 2563 12
4 RSU-ERB.001-1 แบบฟอร์มคัดกรองการพิจารณาโครงการประเภทได้รับการยกเว้นการพิจารณา (Exemption Review Form) 15 ก.ค. 2563 449
5 RSU-ERB.001-2 แบบฟอร์มคัดกรองการพิจารณาโครงการประเภทเร่งด่วน (Expedited Review Form) 15 ก.ค. 2563 335
6 RSU-ERB.001-3 แบบฟอร์มคัดกรองการพิจารณาโครงการวิจัยประเภทการประชุมแบบเต็มคณะ (Full Board Review Form) 15 ก.ค. 2563 291
7 RSU-ERB.002 แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการฯ 15 ก.ค. 2563 515
8 RSU-ERB.003 โครงร่างวิจัย (Protocol/Proposal) 15 ก.ค. 2563 438
9 RSU-ERB.004-1 เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย อายุ18 ปีขึ้นไป 15 ก.ค. 2563 381
10 RSU-ERB.004-2 เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัยสำหรับเด็กอายุ 13 ปีบริบูรณ์ -17 ปี (ผู้ปกครองและเด็กลงนามร่วมกัน) 16 ก.ค. 2563 8
11 RSU-ERB.004-3 เอกสารชี้แจงผนวกหนังสือแสดงเจตนายินยอมสำหรับเด็กอายุ 7 – 12 ปี (Assent form) (สำหรับเด็กอายุ 7-12 ปี) 02 ส.ค. 2563 3
12 RSU-ERB.004-4 เอกสารชี้แจงผนวกหนังสือแสดงเจตนายินยอมสำหรับผู้ปกครองของเด็กอายุ 7 -12 ปี 16 ก.ค. 2563 5
13 RSU-ERB.004-5 เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย สำหรับการเก็บตัวอย่างเพื่อการวิจัย และเก็บไว้ศึกษาต่อในอนาคต 16 ก.ค. 2563 6
14 RSU-ERB.004-6 เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัยสำหรับการวิจัยด้วยแบบสอบถาม 06 ส.ค. 2563 16
15 RSU-ERB.005-1 หนังสือแสดงเจตนายินยอม 18 ปีขึ้นไป 16 ก.ค. 2563 15
16 RSU-ERB.005-2 หนังสือแสดงเจตนายินยอมฯ สำหรับเด็กอายุ 13 ปีบริบูรณ์ - 17 ปี (ผู้ปกครอง+เด็กลงนามร่วมกัน) 16 ก.ค. 2563 2
17 RSU-ERB.005-3 หนังสือแสดงเจตนายินยอม สำหรับผู้ปกครองของเด็กอายุต่ำกว่า 7-12 ปี (สำหรับผู้ปกครอง) 16 ก.ค. 2563 5
แบบฟอร์มโครงการร่างวิจัยในชีวภาพ
ลำดับ รายการเอกสาร อัพเดรตล่าสุด โหลดแล้ว/คน ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มโครงการร่างวิจัยในสัตว์
ลำดับ รายการเอกสาร อัพเดรตล่าสุด โหลดแล้ว/คน ดาวน์โหลด
bursa escort bursa escort