โลโก้
สำนักงานจริยธรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต
Research Ethics Office
ปรับขนาดตัวอักษร
ก-  ก ก+
| ปรับโทนสี
C C C
แบบฟอร์มดาวน์โหลด
สำหรับโครงการใหม่ที่ยื่นขอรับการพิจารณา
ลำดับ รายการเอกสาร อัพเดรตล่าสุด โหลดแล้ว/คน ดาวน์โหลด
1 เอกสารแนะนำการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน 15 ก.ค. 2563 767
2 RSU-ERB.001 บันทึกข้อความนำส่งโครงการวิจัยเพื่อขอใบรับรอง (ส่งครั้งแรก) 21 ก.ค. 2563 652
3 RSU-ERB.001-S บันทึกข้อความนำส่งโครงการวิจัย สำหรับโครงการของนักศึกษา 15 ก.ค. 2563 55
4 RSU-ERB.001-1 แบบฟอร์มคัดกรองการพิจารณาโครงการประเภทได้รับการยกเว้นการพิจารณา (Exemption Review Form) 15 ก.ค. 2563 482
5 RSU-ERB.001-2 แบบฟอร์มคัดกรองการพิจารณาโครงการประเภทเร่งด่วน (Expedited Review Form) 15 ก.ค. 2563 361
6 RSU-ERB.001-3 แบบฟอร์มคัดกรองการพิจารณาโครงการวิจัยประเภทการประชุมแบบเต็มคณะ (Full Board Review Form) 15 ก.ค. 2563 320
7 RSU-ERB.002 แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการฯ 15 ก.ค. 2563 556
8 RSU-ERB.003 โครงร่างวิจัย (Protocol/Proposal) 15 ก.ค. 2563 480
9 RSU-ERB.004-1 เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย อายุ18 ปีขึ้นไป 15 ก.ค. 2563 416
10 RSU-ERB.004-2 เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัยสำหรับเด็กอายุ 13 ปีบริบูรณ์ -17 ปี (ผู้ปกครองและเด็กลงนามร่วมกัน) 16 ก.ค. 2563 26
11 RSU-ERB.004-3 เอกสารชี้แจงผนวกหนังสือแสดงเจตนายินยอมสำหรับเด็กอายุ 7 – 12 ปี (Assent form สำหรับเด็กอายุ 7-12 ปี) 18 ส.ค. 2563 11
12 RSU-ERB.004-4 เอกสารชี้แจงสำหรับผู้ปกครองของเด็กอายุ 7-12 ปี 18 ส.ค. 2563 14
13 RSU-ERB.004-5 เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย สำหรับการเก็บตัวอย่างเพื่อการวิจัย และเก็บไว้ศึกษาต่อในอนาคต 16 ก.ค. 2563 18
14 RSU-ERB.004-6 เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัยสำหรับการวิจัยด้วยแบบสอบถาม 22 ก.ย. 2563 45
15 RSU-ERB.005-1 หนังสือแสดงเจตนายินยอม 18 ปีขึ้นไป 16 ก.ค. 2563 49
16 RSU-ERB.005-2 หนังสือแสดงเจตนายินยอมฯ สำหรับเด็กอายุ 13 ปีบริบูรณ์ - 17 ปี (ผู้ปกครอง+เด็กลงนามร่วมกัน) 16 ก.ค. 2563 22
17 RSU-ERB.005-3 หนังสือแสดงเจตนายินยอม สำหรับผู้ปกครองของเด็กอายุ 7-12 ปี (สำหรับผู้ปกครอง) 18 ส.ค. 2563 13
bursa escort bursa escort