โลโก้
สำนักงานจริยธรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต
Research Ethics Office
Download Document
Other Form
No. Name Last Date Loader Download
1 RSU-ERB.015e Adverse Event Report 18 August 2020 59
2 RSU-ERB.014e MATERIAL TRANSFER AGREEMENT 18 August 2020 37
3 RSU-ERB.016e Acknowledgement form of Published Research approved Research Ethics in Human 18 August 2020 48
Annual Project/Close out Project
No. Name Last Date Loader Download
1 RSU-ERB.011 บันทึกข้อความนำส่งโครงการวิจัยเพื่อขอต่ออายุหรือปิดโครงการ 16 July 2020 27
2 RSU-ERB.012 แบบติดตามผลการดำเนินการวิจัยประจำปีและขอต่ออายุเอกสารรับรอง (ต่ออายุโครงการวิจัยในคน) 16 July 2020 12
3 RSU-ERB013 แบบสรุปผลโครงการวิจัยและแจ้งปิดโครงการวิจัย (ปิดโครงการวิจัยในคน) 16 July 2020 32
Continuing Protocol
No. Name Last Date Loader Download
1 RSU-ERB.008 บันทึกข้อความนำส่งโครงการวิจัยที่ขอปรับหลังได้รับ COA แล้ว 16 July 2020 43
2 RSU-ERB.009 แบบฟอร์มการขอปรับเปลี่ยนโครงการวิจัยที่ได้รับการรับรองแล้ว (Protocol Amendment) 16 July 2020 38
3 RSU-ERB.010 แบบฟอร์มรายงานการเบี่ยงเบนโครงการวิจัยที่ได้รับการรับรองแล้ว (Protocol Deviation Report) 16 July 2020 24
During requesting protocol
No. Name Last Date Loader Download
1 RSU-ERB.006 บันทึกข้อความนำส่งโครงการวิจัยที่แก้ไขแล้ว 06 August 2020 312
2 RSU-ERB.007 แบบฟอร์มการปรับแก้ไขโครงการวิจัย 16 July 2020 308
Initial Protocol
No. Name Last Date Loader Download
1 Guidance for request research ethics involving human 15 July 2020 767
2 RSU-ERB.001e Memorandum and Checklist for First Ethics Review submission 21 July 2020 652
3 RSU-ERB.001-S Memorandum and Checklist for First Ethics Review submission (for students) 15 July 2020 55
4 RSU-ERB.001-1e Exemption Review form 15 July 2020 482
5 RSU-ERB.001-2e Expedited Review Form 15 July 2020 361
6 RSU-ERB.001-3e Full Board Review Form 15 July 2020 320
7 RSU-ERB.002e Rangsit University Ethics Review Board (RSU-ERB) Submission form 15 July 2020 556
8 RSU-ERB.003e Protocol/Proposal 15 July 2020 480
9 RSU-ERB.004-1 เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย อายุ18 ปีขึ้นไป 15 July 2020 416
10 RSU-ERB.004-2e Participant’s Legal Guardian Information Sheet 16 July 2020 26
11 RSU-ERB.004-3e Assent Form for 7-12 year olds 18 August 2020 11
12 RSU-ERB.004-4e Participant’s Legal Guardian Information Sheet 18 August 2020 14
13 RSU-ERB.004-5e Informed Consent Form for Collection and Storage of Biological Specimen for Future Research 16 July 2020 18
14 RSU-ERB.004-6e Self-administered questionnaire 22 September 2020 45
15 RSU-ERB.005-1e Informed Consent Form 18+ 16 July 2020 49
16 RSU-ERB.005-2e หนังสือแสดงเจตนายินยอมฯ สำหรับเด็กอายุ 13 ปีบริบูรณ์ - 17 ปี (ผู้ปกครอง+เด็กลงนามร่วมกัน) 16 July 2020 22
17 RSU-ERB.005-3e Legal Guardian Informed Consent Form 18 August 2020 13
bursa escort bursa escort