โลโก้
สำนักงานจริยธรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต
Research Ethics Office
Download Document
Other Form
No. Name Last Date Loader Download
1 RSU-ERB.022e Adverse Event Report 03 July 2020 44
2 RSU-ERB.021e MATERIAL TRANSFER AGREEMENT 28 June 2020 27
3 RSU-ERB.023e Acknowledgement form of Published Research approved Research Ethics in Human 27 August 2019 32
Annual Project/Close out Project
No. Name Last Date Loader Download
1 RSU-ERB.018 บันทึกข้อความนำส่งโครงการวิจัยเพื่อขอต่ออายุหรือปิดโครงการ 09 July 2020 16
2 RSU-ERB.019 แบบติดตามผลการดำเนินการวิจัยประจำปีและขอต่ออายุเอกสารรับรอง (ต่ออายุโครงการวิจัยในคน) 28 June 2020 8
3 RSU-ERB020 แบบสรุปผลโครงการวิจัยและแจ้งปิดโครงการวิจัย (ปิดโครงการวิจัยในคน) 09 July 2020 25
Continuing Protocol
No. Name Last Date Loader Download
1 RSU-ERB.015 บันทึกข้อความนำส่งโครงการวิจัยที่ขอปรับหลังได้รับ COA แล้ว 01 July 2020 36
2 RSU-ERB.016 แบบฟอร์มการขอปรับเปลี่ยนโครงการวิจัยที่ได้รับการรับรองแล้ว (Protocol Amendment) 01 July 2020 32
3 RSU-ERB.017 แบบฟอร์มรายงานการเบี่ยงเบนโครงการวิจัยที่ได้รับการรับรองแล้ว (Protocol Deviation Report) 28 June 2020 14
During requesting protocol
No. Name Last Date Loader Download
1 RSU-ERB.013 บันทึกข้อความนำส่งโครงการวิจัยที่แก้ไขแล้ว 10 July 2020 242
2 RSU-ERB.014 แบบฟอร์มการปรับแก้ไขโครงการวิจัย 10 July 2020 240
Initial Protocol
No. Name Last Date Loader Download
1 Guidance for request research ethics involving human 27 August 2019 635
2 RSU-ERB.001e Memorandum and Checklist for First Ethics Review submission 27 August 2019 536
3 RSU-ERB.001-1e Exemption Review form 29 October 2019 422
4 RSU-ERB.001-2e Expedited Review Form 27 August 2019 309
5 RSU-ERB.001-3e Full Board Review Form 27 August 2019 272
6 RSU-ERB.002e Rangsit University Ethics Review Board (RSU-ERB) Submission form 19 September 2019 479
7 RSU-ERB.003e Protocol/Proposal 27 August 2019 413
8 RSU-ERB.004 เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย อายุ18 ปีขึ้นไป 09 July 2020 346
9 RSU-ERB.005 เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัยสำหรับเด็กอายุ 13 ปีบริบูรณ์ -17 ปี (ผู้ปกครองและเด็กลงนามร่วมกัน) 29 June 2020 141
10 RSU-ERB.006 เอกสารชี้แจงสำหรับผู้ปกครองของเด็กอายุต่ำกว่า 7-12 ปี (สำหรับผู้ปกครอง) 07 July 2020 100
11 RSU-ERB.007 เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย สำหรับการเก็บตัวอย่างเพื่อการวิจัย และเก็บไว้ศึกษาต่อในอนาคต 07 July 2020 114
12 RSU-ERB.008 คำอธิบายโครงการวิจัยและการขอความยินยอมสำหรับเด็กอายุ 7-12 ปี (Assent form) (สำหรับเด็กอายุ 7-12 ปี) 07 July 2020 69
13 RSU-ERB.009 เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัยสำหรับการวิจัยด้วยแบบสอบถาม (Self-administered questionnaire) 07 July 2020 190
14 RSU-ERB.010 หนังสือแสดงเจตนายินยอม 18 ปีขึ้นไป (Informed Consent Form 18+) 09 July 2020 290
15 RSU-ERB.011 หนังสือแสดงเจตนายินยอมฯ สำหรับเด็กอายุ 13 ปีบริบูรณ์ - 17 ปี (ผู้ปกครอง+เด็กลงนามร่วมกัน) 02 July 2020 78
16 RSU-ERB.012 หนังสือแสดงเจตนายินยอมฯ สำหรับผู้ปกครองของเด็กอายุต่ำกว่า 7-12 ปี (สำหรับผู้ปกครอง) 07 July 2020 73
bursa escort bursa escort