โลโก้
สำนักงานจริยธรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต
Research Ethics Office
Download Document
Annual Project/Close out Project
No. Name Last Date Loader Download
1 RSU-ERB.011 บันทึกข้อความนำส่งโครงการวิจัยเพื่อขอต่ออายุหรือปิดโครงการ 16 July 2020 27
2 RSU-ERB.012 แบบติดตามผลการดำเนินการวิจัยประจำปีและขอต่ออายุเอกสารรับรอง (ต่ออายุโครงการวิจัยในคน) 16 July 2020 12
3 RSU-ERB013 แบบสรุปผลโครงการวิจัยและแจ้งปิดโครงการวิจัย (ปิดโครงการวิจัยในคน) 16 July 2020 32
bursa escort bursa escort