โลโก้
สำนักงานจริยธรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต
Research Ethics Office
Download Document
Initial Protocol
No. Name Last Date Loader Download
1 Guidance for request research ethics involving human 15 July 2020 807
2 RSU-ERB.001e Memorandum and Checklist for First Ethics Review submission 21 July 2020 674
3 RSU-ERB.001-S Memorandum and Checklist for First Ethics Review submission (for students) 15 July 2020 63
4 RSU-ERB.001-1e Exemption Review form 15 July 2020 506
5 RSU-ERB.001-2e Expedited Review Form 15 July 2020 373
6 RSU-ERB.001-3e Full Board Review Form 15 July 2020 333
7 RSU-ERB.002e Rangsit University Ethics Review Board (RSU-ERB) Submission form 15 July 2020 580
8 RSU-ERB.003e Protocol/Proposal 15 July 2020 502
9 RSU-ERB.004-1 เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย อายุ18 ปีขึ้นไป 15 July 2020 436
10 RSU-ERB.004-2e Participant’s Legal Guardian Information Sheet 16 July 2020 32
11 RSU-ERB.004-3e Assent Form for 7-12 year olds 18 August 2020 19
12 RSU-ERB.004-4e Participant’s Legal Guardian Information Sheet 18 August 2020 22
13 RSU-ERB.004-5e Informed Consent Form for Collection and Storage of Biological Specimen for Future Research 16 July 2020 30
14 RSU-ERB.004-6e Self-administered questionnaire 14 October 2020 91
15 RSU-ERB.005-1e Informed Consent Form 18+ 16 July 2020 74
16 RSU-ERB.005-2e หนังสือแสดงเจตนายินยอมฯ สำหรับเด็กอายุ 13 ปีบริบูรณ์ - 17 ปี (ผู้ปกครอง+เด็กลงนามร่วมกัน) 16 July 2020 26
17 RSU-ERB.005-3e Legal Guardian Informed Consent Form 18 August 2020 17
bursa escort bursa escort