โลโก้
สำนักงานจริยธรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต
Research Ethics Office
ปรับขนาดตัวอักษร
ก-  ก ก+
| ปรับโทนสี
C C C
แบบฟอร์มดาวน์โหลด
เอกสารอื่นๆ
ลำดับ รายการเอกสาร อัพเดรตล่าสุด โหลดแล้ว/คน ดาวน์โหลด
1 RSU-ERB.015e Adverse Event Report 18 ส.ค. 2563 147
2 RSU-ERB.014e MATERIAL TRANSFER AGREEMENT 18 ส.ค. 2563 83
3 RSU-ERB.016 แบบรับทราบเงื่อนไขการตีพิมพ์ผลงานวิจัยที่ได้รับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน 07 เม.ย. 2565 183
4 MemekKontol 12 พ.ค. 2565 0
สำหรับต่ออายุหรือปิดโครงการ
ลำดับ รายการเอกสาร อัพเดรตล่าสุด โหลดแล้ว/คน ดาวน์โหลด
1 RSU-ERB.011 บันทึกข้อความนำส่งโครงการวิจัยเพื่อขอต่ออายุหรือปิดโครงการ 16 ก.ค. 2563 90
2 RSU-ERB.012 แบบติดตามผลการดำเนินการวิจัยประจำปีและขอต่ออายุเอกสารรับรอง (ต่ออายุโครงการวิจัยในคน) 16 ก.ค. 2563 54
3 RSU-ERB013 แบบสรุปผลโครงการวิจัยและแจ้งปิดโครงการวิจัย (ปิดโครงการวิจัยในคน) 15 พ.ย. 2564 86
หลังจากได้รับการรับรองโครงการวิจัยในคน
ลำดับ รายการเอกสาร อัพเดรตล่าสุด โหลดแล้ว/คน ดาวน์โหลด
1 RSU-ERB.008 บันทึกข้อความนำส่งโครงการวิจัยที่ขอปรับหลังได้รับ COA แล้ว 16 ก.ค. 2563 110
2 RSU-ERB.009 แบบฟอร์มการขอปรับเปลี่ยนโครงการวิจัยที่ได้รับการรับรองแล้ว (Protocol Amendment) 16 ก.ค. 2563 84
3 RSU-ERB.010 แบบฟอร์มรายงานการเบี่ยงเบนโครงการวิจัยที่ได้รับการรับรองแล้ว (Protocol Deviation Report) 16 ก.ค. 2563 53
ระหว่างการพิจารณารับรองโครงการวิจัยในคน
ลำดับ รายการเอกสาร อัพเดรตล่าสุด โหลดแล้ว/คน ดาวน์โหลด
1 RSU-ERB.006 บันทึกข้อความนำส่งโครงการวิจัยที่แก้ไขแล้ว 30 ก.ย. 2563 735
2 RSU-ERB.007 แบบฟอร์มการปรับแก้ไขโครงการวิจัย 15 พ.ย. 2564 713
สำหรับโครงการใหม่ที่ยื่นขอรับการพิจารณา
ลำดับ รายการเอกสาร อัพเดรตล่าสุด โหลดแล้ว/คน ดาวน์โหลด
1 เอกสารแนะนำการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน 15 ก.ค. 2563 1682
2 RSU-ERB.001 บันทึกข้อความนำส่งโครงการวิจัยเพื่อขอใบรับรอง (ส่งครั้งแรก) 21 ก.ค. 2563 1353
3 RSU-ERB.001-S บันทึกข้อความนำส่งโครงการวิจัย สำหรับโครงการของนักศึกษา 15 ก.ค. 2563 486
4 RSU-ERB.001-1 แบบฟอร์มคัดกรองการพิจารณาโครงการประเภทได้รับการยกเว้นการพิจารณา (Exemption Review Form) 17 ม.ค.  2565 1002
5 RSU-ERB.001-2 แบบฟอร์มคัดกรองการพิจารณาโครงการประเภทเร่งด่วน (Expedited Review Form) 15 ก.ค. 2563 765
6 RSU-ERB.001-3 แบบฟอร์มคัดกรองการพิจารณาโครงการวิจัยประเภทการประชุมแบบเต็มคณะ (Full Board Review Form) ***แนบหลักฐานการผ่านการอบรม (จากหน่วยงานต่างๆ ที่จัดอบรมตามมาตรฐาน)*** 17 ม.ค.  2565 662
7 RSU-ERB.002 แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการฯ 15 ก.ค. 2563 1271
8 RSU-ERB.003 โครงร่างวิจัย (Protocol/Proposal) 15 ก.ค. 2563 1096
9 RSU-ERB.004-1 เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย อายุ18 ปีขึ้นไป (Information Sheet) 15 พ.ย. 2564 996
10 RSU-ERB.004-2 เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัยสำหรับเด็กอายุ 13 ปีบริบูรณ์ -17 ปี (ผู้ปกครองและเด็กลงนามร่วมกัน) (Information Sheet) 12 พ.ย. 2564 186
11 RSU-ERB.004-3 เอกสารชี้แจงผนวกหนังสือแสดงเจตนายินยอมสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (Assent form สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี) (Information Sheet) 12 พ.ย. 2564 126
12 RSU-ERB.004-4 เอกสารชี้แจงสำหรับผู้ปกครองของเด็กอายุ 7-12 ปี (Information Sheet) 12 พ.ย. 2564 113
13 RSU-ERB.004-5 เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย สำหรับการเก็บตัวอย่างเพื่อการวิจัย และเก็บไว้ศึกษาต่อในอนาคต (Information Sheet) 12 พ.ย. 2564 206
14 RSU-ERB.004-6 เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัยสำหรับการวิจัยด้วยแบบสอบถาม (Information Sheet) 12 พ.ย. 2564 398
15 RSU-ERB.005-1 หนังสือแสดงเจตนายินยอม 18 ปีขึ้นไป (Informed Consent Form) 12 พ.ย. 2564 476
16 RSU-ERB.005-2 หนังสือแสดงเจตนายินยอมฯ สำหรับเด็กอายุ 13 ปีบริบูรณ์ - 17 ปี (ผู้ปกครอง+เด็กลงนามร่วมกัน) (Informed Consent Form) 15 พ.ย. 2564 133
17 RSU-ERB.005-3 หนังสือแสดงเจตนายินยอม สำหรับผู้ปกครองของเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (สำหรับผู้ปกครอง) (Informed Consent Form) 12 พ.ย. 2564 115