โลโก้
สำนักงานจริยธรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต
Research Ethics Office
Training
[2560] โครงการอบรม หลักสูตรฝึกอบรมสำหรับอาจารย์ และนักศึกษาที่ทำงานวิจัย เรื่อง หลักจริยธรรมพื้นฐานการวิจัยในมนุษย์

Date : 29 September 2017 | Post by : Admin | views : 320
วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้อง 12/1-501 และ 12/1-502 ชั้น 5 อาคารรังสิตประยูรศักดิ์ 2 (ตึก 12/1) มหาวิทยาลัยรังสิต โดยวิทยากร 4 ท่าน 1. รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง โสภิต ธรรมอารี 2. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ปรีดา ทัศนประดิษฐ์ 3. ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นายแพทย์ ทวิป กิตยาภรณ์ 4. คุณณรงค์ฤทธิ์ ศักดิ์แสง

ภาพการจัดการอบรม

bursa escort bursa escort