โลโก้
สำนักงานจริยธรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต
Research Ethics Office
Training
[2560] โครงการอบรม สำหรับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย เรื่อง หลักจริยธรรมพื้นฐาน และการทบทวนพิจารณา โครงการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และด้านสังคมศาสตร์

Date : 16 May 2018 | Post by : Admin | views : 308
โครงการอบรม สำหรับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย เรื่อง หลักจริยธรรมพื้นฐาน และการทบทวนพิจารณา โครงการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และด้านสังคมศาสตร์ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 – 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้อง 7-100 ชั้น 1 อาคารหอสมุด(ตึก 7) มหาวิทยาลัยรังสิต โดยมีวิทยากร 4 ท่าน 1. ศาสตราจารย์ พญ. พรรณแข มไหสวริยะ 2. อาจารย์ ดร.บุษบา ศุภวัฒน์ธนบดี 3. รองศาสตราจารย์ พญ. ทิพาพร ธาระวานิช 4. พ.อ. รองศาสตราจารย์ นพ. สุธี พานิชกุล

ภาพการจัดการอบรม

bursa escort bursa escort